Αναδιάρθρωση δανείων για την Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ- Τι προβλέπει η συμφωνία

Αναδιάρθρωση δανείων για την Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ- Τι προβλέπει η συμφωνίαΗ εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016), ήτοι των Eurobank, Alpha και Attica. Κομβικής σημασίας είναι, σύμφωνα με την εταιρία, το γεγονός ότι στη υπογραφή της σύμβασης συμμετείχε η εταιρεία Chipita AE μέσω θυγατρικής της.
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για μια εξέλιξη που σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ και η οποία διαμορφώνει νέες προοπτικές για την αναπτυξιακή της πορεία.
Τα σημαντικότερα σημεία που περιλαμβάνονται στη σύμβαση είναι τα εξής:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων κατά € 23,3 εκατ. Το τμήμα της αύξησης που δεν θα καλυφθεί από τους υπάρχοντες παλαιούς μετόχους θα καλυφθεί από την Chipita AΕ.
2. Μεταβίβαση του ακινήτου της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕστον Άγιο Στέφανο Αττικής προς την ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ ΑΕ, στην οποία συμμετέχουν οι πιστώτριες τράπεζες, έναντι του ποσού των € 17 εκατ.
3. Μίσθωση του παραπάνω ακινήτου από την Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.
4. Απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της, ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στο ποσό των € 26,4 εκατ.
5. Αύξηση της ονομαστικής τιμής των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία δέκα παλαιές κοινές μετοχές της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ.
6. Μείωση στη συνέχεια, του μετοχικού κεφαλαίου της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια


« Επιστροφή

Άλλα άρθρα...